• Tel: 0800 30 630
  • info@pricezadjecu.com
  • Majke Jugovića 25, Banja Luka

O konkursu "Priče za djecu"

KOMPANIJA BLICNET ORGANIZUJE NAGRADNI KONKURS:
“BLICNET - PRIČE ZA DJECU”

U skladu sa planom promocije i unapređenja dječijeg kulturnog stvaralaštva kompanija Blicnet d.o.o. Banja Luka organizuje Konkurs “Blicnet - Priče za djecu”.

Konkurs “Blicnet - Priče za djecu” namijenjen je učenicima od petog do devetog razreda osnovne škole za pisanje autorskih kratkih priča za djecu čija je starosna dob do 10 godina.

Cilj konkursa je da se učenici podstaknu na kulturno stvaralaštvo i autorski rad. Dalje, cilj konkursa je da se omogući adekvatna promocija učenika i njihovih radova, da se pokaže briga i odgovornost djece starijeg uzrasta prema mlađoj djeci, te da se od ranih godina gradi empatija među djecom u zajednici i pozitivan odnos prema kulturi.

Opšti uslovi konkursa


1. U konkursu mogu da učestvuju učenici osnovnih škola od petog do devetog razreda iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta.
2. U konkursu može učestvovati svaki učenik i poslati neograničeni broj kratkih priča.
3. Tematski okvir kratkih priča za djecu dat je učeniku/autoru na slobodan izbor. Učenik po svojoj želji bira temu priče: prijateljstvo, ljubav, porodica ili bilo koju drugu temu.
4. Učenik bira vrstu kratke priče te priča može da bude realistična, fantastična, itd.
5. Učenik bira ton kojim se obraća djeci pa on može da bude humoristični, satirični, itd.
6. Učenik bira i uzrast djece kojoj se obraća i time odgovarajući narativ (može da se obrati djeci uzrasta npr. do četiri godine, ili od četiri do sedam godina, ili od osam do 10 godina).
7. Sve kratke priče treba da pruže pouke za zdravo odrastanje djece u zajednici, da zabave i razonode djecu.
8. Vrijeđanje na osnovu nacionalne, rodne ili bilo koje druge pripadnosti nije dozvoljeno.

Posebni uslovi konkursa


- Kratke priče se šalju u MS Word formatu napisane fontom Times Roman, 12 pt, prored 1,15 linija.
- U pričama je potrebno obratiti pažnju na pravopis i gramatiku.
- Kratke priče se pišu na zvaničnim jezicima i pismima koji se koriste u BiH.
- Trajanje kratke priče određeno je brojem A4 strana. Priča može da bude napisana na jednoj do tri A4 strane. U izuzetnim slučajevima, ako je to autoru potrebno zbog organizacije priče, priča može da bude napisana na do maksimalno četiri A4 strane.
- Kratke priče treba da budu autorske i neobjavljivane.
- Prilikom slanja kratke priče dokument treba nazvati po sljedećem pravilu: Blicnetpriceza djecu_ime i prezime učenika.
- Ukoliko jedan učenik šalje više priča na konkurs, one će se razlikovati po broju u nazivu, npr.
 Blicnetpricezadjecu 1_ime i prezime učenika,
 Blicnetpricezadjecu 2_ ime i prezime učenika,
 Blicnetpricezadjecu 3_ ime i prezime učenika, i tako dalje

 Npr. Word document imenujemo ovako Blicnetpricezadjecu1_Petar Petrovic.
- U zaglavlju svake priče odnosno svakog Word dokumenta u kojem se nalazi kratka priča treba da se nalaze podaci autora/učenika i to: Ime i prezime učenika, razred i odjeljenje i naziv osnovne škole i grad, broj telefona i e-mail adresa.
- Učenik je obavezan da dostavi i svoju kratku biografiju, a po želji i fotografiju, radi dalje promocije kratke priče autora. Word dokument u kojem se nalazi biografija potrebno imenovati Biografija_ime i prezime učenika. Dokument Biografija sa kratkim uputstvom možete preuzeti sa sajta pricezadjecu.com Fotografiju je takođe potrebno imenovati Ime i prezime učenika.
- Učenik je obavezan da uz svoju kratku priču i biografiju pošalje i Saglasnost roditelja-staratelja da učenik može da učestvuje u konkursu “Blicnet - Priče za djecu”. Saglasnost treba da potpiše roditelj-staratelj, te da ona bude fotografisana ili skenirana, i dostavljena u pdf, jpg ili nekom drugom formatu pogodnom za čuvanje slike. Dokument kojim se daje saglasnost treba biti imenovan nazivom Saglasnost_Ime i prezime učenika (Npr. Saglasnost_Petar Petrovic).
- Dokument Saglasnost preuzmite sa naše stranice pricezadjecu.com i ispunite ga. (Dokument sadrži ime i prezime učenika, ime, prezime i adresu njegovog roditelja/staratelja, jasnu izjavu davaoca da je saglasan da određeni učenik učestvuje u konkursu prema objavljenim uslovima te da prihvata uslove konkursa u pogledu prava i obaveza autora.) Dokument Saglasnost se dostavlja Blicnetu preko sajta pricezadjecu.com i rubrike „Pošalji priču“.
- Ukoliko učenik šalje više priča potrebno je da priče pošalje zajedno.
- Ukoliko isti učenik šalje više priča, dovoljna je jedna Saglasnost roditelja/staratelja za učestvovanje u konkursu “Blicnet - Priče za djecu”, kao i jedna biografija i fotografija.
- Učenik koji pošalje više priča na konkurs može biti nagrađen za jednu, dvije ili više priča, te mu pripada onoliko nagrada za onoliko priča koliko ih je odabrano u pobjedničkih 15 na kraju konkursa.
- Kratke priče treba poslati najkasnije do 1. jula 2021. godine.
- Priče se šalju preko web sajta pricezadjecu.com i rubrike „Pošalji priču“ uz potrebnu dokumentaciju - Saglasnost roditelja-staratelja, biografija i fotografija učenika. U slučaju da učenik nije u mogućnosti, priču i dokumente može da dostavi u najbliže Blicnet prodajno mjesto ili da pošalje poštom na adresu Blicnet d.o.o. Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78 000 Banja Luka, sa naznakom Za Nagradni konkurs – Priče za djecu.
- Radovi koji ne odgovaraju opštim i posebnim uslovima konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Selekcija priča


Stručna komisija ocjenjuje pristigle kratke priče, pravi selekciju kratkih priča, te potom bira 15 najkvalitetnijih radova koji ulaze u projekat snimanja priča i čiji će autori biti nagrađeni tablet uređajem. U slučaju da komisija proglasi veći broj radova pobjedničkim, Blicnet ima pravo da poveća fond nagrada.

Autori izabranih priča će o izboru biti obaviješteni putem telefona, email-a i zvanične web stranice Blicneta.

Objavljivanje autora kratkih priča koje ulaze u projekat snimanja biće objavljeni na press konferenciji ili putem saopštenja za javnost koju će kompanija Blicnet organizovati nakon proglašenja odabranih priča.

Priče dostavljene na konkurs biće objavljene na web stranici pricezadjecu.com, a autori će dobiti sertifikat o učešću na Konkursu “Blicnet - Priče za djecu”.

Učenici koji se prijavljuju na konkurs su saglasni da kompanija Blicnet ima najmanje sljedeća isključiva prava: prava reprodukcije, distribuisanja, saopštavanja javnosti, prerade, audiovizuelnog prilagođavanja, prevoda, izradu zbirki, štampanja, te bilo koje druge vrste javnog prikazivanja priče, s tim da se kompanija Blicnet obavezuje da objavi ime autora pri svakom objavljivanju njegove kratke priče ili njegovih priča u javnosti.

Blicnet zadržava pravo izmjene i dopune Uslova konkursa tokom cijelog perioda trajanja konkursa.

Eventualne izmjene i dopune Uslova konkursa biće objavljene na internet stranici pricezadjecu.com i biće obavezujuće za učesnike konkursa od dana njihove objave.

Rezultati konkursa biće objavljeni 15. jula 2021. godine.

Objavljivanje priča


Kratke priče dostavljene na konkurs će prvo biti objavljene na internet stranici namijenjenoj za ovaj konkurs pricezadjecu.com Vremenom, u smislu promocije, odabrane kratke priče će se objavljivati i putem drugih kanala komunikacije.

Rokovi


Početak konkursa je 1. maj 2021. godine.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Dnevni Avaz“, kao i na zvaničnoj internet stranici kompanije Blicnet.

Rok za slanje konkursnih kratkih priča je 1. jul 2021. godine.

Nagrade


Nagradni fond za Konkurs “Blicnet - Priče za djecu” čini 15 tablet uređaja. Petnaest najkvalitetnijih kratkih priča, odnosno njihovi autori će kao nagradu dobiti tablet uređaj i snimanje priče.

Komisija/stručni žiri


Komisija ima zadatak da napravi selekciju pristiglih kratkih priča, te da potom izabere one kratke priče koje ispunjavaju sve kriterijume za najkvalitetnijih 15 kratkih priča, a koje će kompanija Blicnet dalje nagraditi i promovisati u javnosti.

Stručni žiri čine pisci za djecu, profesori jezika i književnosti i razvojne psihologije.

Kriterijumi za ocjenjivanje/selekciju priča


Žiri će ocjenjivati kratke priče na osnovu sljedećih kriterijuma:
Organizacije priče (dramaturgija)
Narativne strukture priče
Postavke sukoba, zapleta
Izgradnje likova/karaktera i dijaloga,
Kreativnog pristupa,
Originalnosti
Opšteg utiska.

Proglašenje nagrađenih kratkih priča


Proglašenje najkvalitetnijih kratkih priča biće obavljeno 15. jula 2021. Nakon čega će biti upriličeno uručivanje nagrada učenicima.

Prava i obaveze autora priča


Autori 15 izabranih kratkih priča će o izboru biti obaviješteni putem telefona, email-a i zvanične web stranice www.blic.net.

Autori svih radova koji su dostavljeni na konkurs, odnosno njihovi roditelji/staratelji, podnošenjem prijave na ovaj konkurs prenose gore navedena autorska prava na Blicnet, potvrđuju da su saglasni da Blicnet stekne autorska prava na njihovim radovima, te da ih u tom smislu Blicnet može upotrebljavati u svoje marketinške svrhe, s tim da je obaveza Blicneta da uvijek i neizostavno pri svakom pojavljivanju navedene kratke priče, obavezno naglasi ime autora.

Davanjem saglasnosti za učešće u konkursu, roditelj/staralac učenika potvrđuje da prihvata uslove ovog konkursa, uključujući prenos autorskih prava u predviđenom obimu, te daje dozvolu za korišćenje svojih ličnih podataka i ličnih podataka učenika za kojeg daje saglasnost, u mjeri u kojoj je to potrebno za sprovođenje konkursa, promociju i obavještavanje o rezultatima konkursa.

Dodatna pitanja i odgovori


Za sva pitanja u vezi sa konkursom posjetite najbliže prodajno mjesto Blicneta, pošaljite upit na e-mail pricezadjecu@blicnet.ba ili pozovite Blicnet na besplatni broj 0800 30 600.
Prijavite se za novosti

Unesite Vaš email a mi ćemo vas obavijestiti kada god objavimo nove priče.